Proiectul de lege integral

Impozitul pe Gospodarie – Impozitul pe venitul global
– draft proiect de lege integral –

TITLUL IV

Impozitul pe venit

Art. 57^1

Semnificatia unor termeni si expresii

in sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. gospodarie – grup alcatuit din una sau mai multe persoane fizice inrudite sau neinrudite, care au un patrimoniu comun pe care il administreaza impreuna din punct de vedere economic si financiar si locuiesc/nu locuiesc efectiv la acelasi numar cadastral.

2. patrimoniu totalitatea drepturilor si a obligatiilor cu valoare economica, precum si a bunurilor mobile si imobile la care se refera aceste drepturi, care apartin uneia sau mai multor persoane fizice.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 57^2

Implementarea si administrarea gospodariei

(1) Gospodaria se constituie prin decizie emisa de organul fiscal competent in baza cererii depuse de catre membri sai. Decizia de aprobare/respingere privind implementarea gospodariei se emite in termen de 60 de zile de la data primirii cererii. Cererea va cuprinde cel putin numele si prenumele, CNP-ul fiecaruia dintre membri, semnatura acestora, precum si membrul desemnat ca reprezentant al gospodariei.

(2) Organul fiscal competent va fi notificat de catre reprezentantul gospodariei pentru orice modificare survenita in componenta gospodariei in termen de 30 de zile de la producerea acesteia. Organul fiscal competent va emite in termen de 60 de zile de la primirea notificarii decizia de modificare a componentei gospodariei.

(3) Evidenta gospodariilor implementate se organizeaza prin ordin al presedintelui A.N.A.F

ART. 58

Contribuabili

(1) Urmatoarele persoane datoreaza impozitul conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili:

a) persoana fizica rezidenta, desemnata ca reprezentant al gospodariei;

b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania;

d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 129.

Art. 59

Sfera de cuprindere a impozitului

(1) Impozitul prevazut in prezentul titlu, denumit in continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri:

a) in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, desemnate reprezentanti ai gospodariilor, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei;

b) in cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele prevazute la lit. a), veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care acestea devin rezidenti in Romania;

c) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, venitului net atribuibil sediului permanent;

d) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta in Romania, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta;

e) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevazute la art. 58 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevazute in prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit.

(2) Persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care acestea devin rezidente in Romania.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) persoanele fizice care dovedesc ca sunt rezidenti ai unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, carora le sunt aplicabile prevederile conventiilor.

(4) Persoana fizica nerezidenta care a indeplinit pe perioada sederii in Romania conditiile de rezidenta potrivit art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) va fi considerata rezidenta in Romania pana la data la care persoana fizica paraseste Romania. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, si nu va mai face dovada schimbarii rezidentei fiscale intr-un alt stat.

(5) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pana la data schimbarii rezidentei. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, si va face dovada schimbarii rezidentei fiscale intr-un alt stat.

(6) Rezidentii statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri trebuie sa isi dovedeasca rezidenta fiscala printr-un certificat de rezidenta emis de catre autoritatea fiscala competenta din statul strain sau printr-un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.

(7) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea rezidentei, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.

ART. 60

Scutiri

Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;

b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1) – (3);

c) pensii;

d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator. incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin**) comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, al ministrului pentru societatea informationala, al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si al ministrului finantelor publice;

3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, in conditiile stabilite prin ordin***) comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, al ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;

4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de medic, in conditiile in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului finatelor publice.

ART. 61

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:

a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67;

b) venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art. 76;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;

d) venituri din investitii, definite conform art. 91;

e) venituri din pensii, definite conform art. 99;

f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;

g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 108;

h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 111;

i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 117.

ART. 62

Venituri neimpozabile

in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

a) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deseurilor care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

b) veniturile de orice fel, in bani sau in natura, primite la predarea deseurilor din patrimoniul personal;

c) sumele primite pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

d) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;

e) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare si aur financiar, primite cu titlu de mostenire ori donatie; Pentru proprietatile imobiliare, in cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la art. 111;

f) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, precum si veniturile in valuta primite de personalul incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, trimis in misiune permanenta in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare;

g) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora de oficial sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

h) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale sau organizatii neguvernamentale;

i) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

j) materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor, precum si cardurile de reduceri nenominale si transmisibile distribuite gratuit acordate in cadrul unor programe promotionale.

ART. 63

Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie

(1) Transferul de la constituitor la fiduciar al masei patrimoniale fiduciare nu genereaza venituri impozabile, in intelesul prezentului titlu, la momentul transferului, pentru partile implicate, respectiv constituitor si fiduciar, in cazul in care partile respective sunt contribuabili potrivit prezentului titlu.

(2) Remuneratia fiduciarului contribuabil potrivit prezentului titlu, notar public sau avocat, primita pentru administrarea masei patrimoniale, constituie, in intelesul prezentului titlu, venit din activitatea adiacenta si se supune impunerii cumulat cu veniturile din activitatea desfasurata de notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activitati independente.

(3) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, altele decat remuneratia fiduciarului, se stabileste in functie de natura venitului respectiv si se supune impunerii potrivit regulilor proprii fiecarei categorii de venituri. La determinarea venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentand pierderi definitive. in cazul in care constituitorul este contribuabil potrivit prezentului titlu, obligatiile fiscale ale acestuia in legatura cu masa patrimoniala administrata vor fi indeplinite de fiduciar.

(4) Venitul realizat in bani si in natura de beneficiarul persoana fizica la transferul masei patrimoniale de la fiduciar se supune impunerii potrivit prevederilor cap. X – Venituri din alte surse. Fac exceptie veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale, in situatia in care acesta este constituitorul, caz in care veniturile respective sunt neimpozabile. Obligatia evaluarii veniturilor realizate, la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora, revine fiduciarului. Pierderile fiscale inregistrate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu se deduc la determinarea venitului impozabil pentru beneficiar ulterior transferului masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul persoana fizica.

Art. 64 – se abroga

ART. 65

Perioada impozabila

(1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care in cursul anului intervin modificari in structura gospodariei ca urmare a decesului unuia sau a mai multor membri sau nasterii unuia sau a mai multor membri ai gospodariei.

Art. 66 – se abroga

CAPITOLUL II

Venituri din activitati independente

ART. 67

Definirea veniturilor din activitati independente

(1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective.

(3) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

Art. 68

Stabilirea venitului net anual din activitati independente

(1) Venitul net anual din activitati independente se determina prin deducerea din venitul brut anual a cotei forfetare de cheltuieli de 40% aplicata asupra venitului brut si a valorii anuale a cheltuielilor de personal platite in anul fiscal respectiv.

(2) Venitul brut cuprinde:

a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;

b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;

c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;

f) veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

(3) Nu sunt considerate venituri brute:

a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;

b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;

c) sumele primite ca despagubiri;

d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari si mecenat, conform legii, sau donatii.

(3) Contribuabilii care desfasoara activitati independente au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila.

Art. 69 – 74 – se abroga

ART. 75

Impozitarea venitului net anual din activitati independente

Venitul net anual din activitati independente se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual global impozabil.

CAPITOLUL III

Venituri din salarii si asimilate salariilor

ART. 76

Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;

c) solda lunara acordata potrivit legii;

d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

e) sume reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;

f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;

g) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor constituite prin subscriptie publica;

i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea;

j) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului;

l) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului nerezident de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;

m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege;

n) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati nerezidente, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii nerezidente de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;

o) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;

p) sume reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;

q) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;

r) remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri, potrivit legii;

r^1) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) orice alte sume sau avantaje in bani ori in natura acordate de angajator ca urmare a desfasurarii unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege .

(3) Avantajele, in bani sau in natura, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) sunt considerate venituri din salarii.

(4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:

a) ajutoarele pentru dispozitive medicale acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;

b) drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;(discutii)

c) hrana acordata de angajatori angajatilor, in cazul in care potrivit legislatiei in materie este interzisa introducerea alimentelor in incinta unitatii;

d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sanatatea si securitatea in munca, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

f) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activitati dependente desfasurate la bordul navelor in apele internationale. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere;

g) costul telefoanelor, al abonamentelor telefonice si convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

h) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora;

i) cheltuielile de transport si cazare primite de salariati pe perioada delegarii/detasarii in tara sau strainatate.

(5) Avantajele primite in bani si/sau in natura imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.

(6) Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, impozabile, primite pe perioada delegarii in alta localitate, in Romania si in strainatate, se considera venituri aferente lunii in care se aproba decontul.

(7) Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, impozabile, primite pe perioada detasarii/deplasarii, potrivit prevederilor alin. (2) lit. k) – n), se considera venituri aferente lunii in care sunt primite

Art. 77 – se abroga

ART. 78

Determinarea venitului net lunar din salarii si asimilate salariilor

(1) Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia de a determina lunar venitul net lunar pentru fiecare beneficiar de venit, prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii;

(3) in cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, venitul net se determina in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data efectuarii platii prin deducerea din venitul brut al contributiilor de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada.

(4) in cazul veniturilor reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, venitul net se determina la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii prin deducerea din venitul brut al contributiilor de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada.

(5) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a venitului net anual din salarii si asimilate salariilor, pentru fiecare beneficiar de venit.

Art. 79 – 80 – se abroga

ART. 81

Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii –

(1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia sa completeze si sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit, potrivit Titlului V.

(2) Platitorul de venituri este obligat sa transmita/elibereze fiecarui beneficiar de venit un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul net realizat in cursul anului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior.

ART. 82*)

Determinarea venitului net pentru anumite venituri salariale si asimilate salariilor

(1) Persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate, precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol.

(2) Orice persoana fizica prevazuta la alin. (1) are obligatia de a determina venitul net lunar/anual potrivit prevederilor art. 78.

(3) Orice persoana fizica prevazuta la alin. (1) care isi prelungeste perioada de sedere in Romania, peste perioada mentionata in conventia de evitare a dublei impuneri, este obligata sa determina venitul net lunar/anual pentru intreaga perioada de desfasurare a activitatii in Romania, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare implinirii termenului prevazut de respectiva conventie. (CEDI)

(4) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca, pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind determinarea venitului net lunar/anual pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor, in cazul in care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent.

(5) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care beneficiarul de venit isi desfasoara activitatea, potrivit alin. (1), este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei in care indeplineste obligatia privind determinarea venitului net lunar/anual , potrivit alin. (4).

(6) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si persoanelor fizice care isi desfasoara activitatea la un angajator din Romania si care obtin venituri in bani si/sau avantaje in natura de la terti, in baza unei relatii contractuale.

Art. 821.

Impozitarea venitului net anual din salarii si asimilate salariilor

Venitul net anual din activitati din salarii si asimilate salariilor se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual global impozabil.

CAPITOLUL IV

Venituri din cedarea folosintei bunurilor

ART. 83

Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor

(1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

(2) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv.

(3) in categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind si cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin. (3) care, in cursul anului fiscal, obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar mai mare de 5 camere de inchiriat, situate in locuinte proprietate personala. De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depasirii numarului de 5 camere de inchiriat, si pana la sfarsitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizeaza, potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente.

ART. 84

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor

(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

(2) in cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei.

(3) Venitul net anual din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.

Determinarea venitului anual se efectueaza prin insumarea veniturilor pe baza cursului de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor insumate din perioada de derulare a contractului de inchiriere.

(4) in cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.

(5) in cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit, in cadrul aceluiasi termen, directiilor generale regionale ale finantelor publice, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.

(6) in cazul in care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au fost modificate in cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (5) noile preturi pentru evaluarea in lei a veniturilor din arenda exprimate in natura, pentru determinarea venitului net se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice.

(7) Venitul net anual din arenda se stabileste prin deducerea din venitul brut a aplicarea cotei forfetare de 20% asupra venitului brut anual.

ART. 85

Reguli privind stabilirea venitului net anual determinat pe baza normei anuale de venit

(1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.

(2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determina de directiile generale regionale ale finantelor publice, pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului turismului si al ministrului finantelor publice si a propunerilor Ministerului Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Turismului in cursul trimestrului IV, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urmeaza a se aplica normele anuale de venit.

(3) Directiile generale regionale ale finantelor publice au obligatia publicarii anuale a normelor anuale de venit, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, o declaratie informativa pentru anul in curs. in cazul in care persoanele fizice incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 83 alin. (3), in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului acestia au obligatia completarii si depunerii declaratiei informative pentru anul fiscal in curs.

Art. 86 – se abroga

ART. 87*)

Reguli de stabilire a veniturilor realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depasirii numarului de 5 camere in cursul anului fiscal

(1) in cazul in care, in cursul anului fiscal, contribuabilii prevazuti la art. 83 alin. (4) realizeaza venituri din inchirierea unui numar mai mare de 5 camere, acestia sunt obligati sa notifice evenimentul, respectiv depasirea numarului de 5 camere de inchiriat, organului fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, conform prevederilor art. 85, organul fiscal va recalcula norma de venit.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(3) Pentru perioada ramasa din anul fiscal, venitul net se stabileste , potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Contribuabilii respectivi sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratia informativa, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent.

Art. 87 – se abroga

ART. 89

Impozitarea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor

(1) Venitul net anual din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual global impozabil.

CAPITOLUL V

Venituri din investitii

ART. 91

Definirea veniturilor din investitii

Veniturile din investitii cuprind:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobanzi;

c) castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;

d) castiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

ART. 92

Definirea veniturilor din Romania din transferul titlurilor de valoare

in cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41, emise de rezidenti romani, sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate.

Art. 921

Venituri scutite

Veniturile din dividende sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

ART. 93

Venituri neimpozabile

  1. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din detinerea si transferul instrumentelor financiare care atesta datoria publica a statului, precum si a unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operatiunile de tip repo si reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piata/locul de tranzactionare unde are loc operatiunea;

  1. Nu genereaza venituri impozabile urmatoarele:

a) conversia certificatelor de depozit in actiuni suport/drepturi de alocare suport si a actiunilor/drepturilor de alocare in certificate de depozit in conformitate cu prevederile legislatiei in materie privind actiunile suport pentru certificatele de depozit;

b) acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferinta in conformitate cu prevederile legislatiei in materie, inclusiv subscrierea;

c) distribuirea de titluri de participare noi, definite la art.7, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de valoare, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica;

d) distribuirea in bani sau in natura, efectuata ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

e) distribuirea de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant la persoana juridica;

f) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative, a actiunilor dintr-o categorie in cealalta, a unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni, in conformitate cu prevederile legislatiei in materie;

g) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al imprumutului de valori mobiliare conform legislatiei aplicabile, de la cel care le da cu imprumut, denumit creditor, respectiv la cel care are obligatia sa le returneze, denumit debitor, precum si la momentul restituirii valorilor mobiliare imprumutate;

h) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garantii in legatura cu imprumutul de valori mobiliare, conform legislatiei aplicabile;

i) operatiunile efectuate in conditiile prevazute la art. 32 si 33;

j) aportul in natura reprezentand actiuni emise de societati/parti sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 94

Determinarea castigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar

ART. 95

Stabilirea venitului din operatiuni cu instrumentele financiare derivate

ART. 96*)

Determinarea castigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, precum si din transferul aurului financiar

*) art. 94 – 96 se pot prelua in ordinul comun MFP si ASF care este in lucru.

ART. 97

Stabilirea venitului pentru unele din veniturile din investitii

(1) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, indiferent de data constituirii raportului juridic se considera realizate la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului.

(2) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. in situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate pe baza contractelor civile, venitul se considera realizat la momentul platii dobanzii.

(3) Veniturile sub forma dobanzilor platite de societatea emitenta a valorilor mobiliare imprumutate, pe parcursul perioadei de imprumut inaintea restituirii acestora, se considera realizate la momentul platii acestora.

(5) Venitul net obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezinta distributii in bani sau in natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se considera realizat pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost distribuit venitul reprezentand reducerea capitalului social.

(6) in aplicarea prevederilor prezentului capitol se utilizeaza si norme aprobate prin instructiuni comune emise de presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara si ministrul finantelor publice.

(9) Pentru platitorii veniturilor prevazute la alin.(1)-(3) si (5) au urmatoarele obligatii:

a) calcularea venitului/pierderii pentru fiecare persoana fizica;

b) transmiterea catre fiecare persoana care obtine venituri/pierderi a informatiilor privind totalul veniturilor/pierderilor, in forma scrisa, realizate in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior;

c) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul veniturilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.

(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (9) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

ART. 98

Impozitarea veniturilor din investitii

(1) Urmatoarele venituri mai mari decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 de euro se impoziteaza cu o cota de 3%:

(a) veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, in conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

(b) veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea, de catre mostenitorii titlurilor de conversie sau actiunilor dobandite inainte de prima tranzactionare;

c) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii acestora.

d) acordarea si valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept masuri compensatorii, de catre titularii drepturilor de proprietate, fosti proprietari sau mostenitorii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, din transferul aurului financiar precum si veniturile din dobanzi, veniturile din lichidare si din reducerea capitalului social se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu.

CAPITOLUL VI

Venituri din pensii

ART. 99

Definirea veniturilor din pensii

Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat, diferente de venituri din pensii, precum si sume reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie.

ART. 101

Obligatiile platitorilor de venituri din pensii

(1) Orice platitor de venituri din pensii are urmatoarele obligatii:

a) transmiterea catre fiecare persoana fizica ce obtine venituri din pensii a informatiilor privind totalul veniturilor in forma scrisa, realizate in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior;

b) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul veniturilor din pensii, pentru fiecare contribuabil.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(5) in cazul unei pensii care nu este platita lunar, venitul din pensii se considera realizat la momentul incasarii.

(6) Drepturile de pensie restante se considera realizate la momentul incasarii.

(7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora,.

(8) Veniturile din pensii si/sau diferentele de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, se considera realizate la momentul incasarii si se supun reglementarilor legale in vigoare la data incasarii.

(9)Veniturile din pensii si/sau diferentele de venituri din pensii, sumele reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, se considera realizate la momentul incasarii si se supun reglementarilor legale in vigoare la data incasarii.

Art. 102 – se abroga

CAPITOLUL VII

Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

ART. 103

Definirea veniturilor

(1) Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;

c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

(2) Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

Art. 104 – se abroga

ART. 105

Venituri neimpozabile

(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din valorificarea in stare naturala a urmatoarelor:

a) produse culese din flora salbatica, exclusiv masa lemnoasa. in cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea si valorificarea acesteia in volum de maximum 20 mc/an din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate;

b) produse capturate din fauna salbatica, cu exceptia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activitati independente.

c) veniturile obtinute din exploatarea pasunilor si fanetelor naturale.

(2) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) sunt venituri neimpozabile in limitele stabilite potrivit tabelului urmator:

_____________________________________________________________

|Nr. | Produse vegetale | Suprafata |

|crt.| | |

|____|_____________________________|__________________________|

| 1.| Cereale | pana la 2 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 2.| Plante oleaginoase | pana la 2 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 3.| Cartof | pana la 2 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 4.| Sfecla de zahar | pana la 2 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 5.| Tutun | pana la 1 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 6.| Hamei pe rod | pana la 2 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 7.| Legume in camp | pana la 0,5 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 8.| Legume in spatii protejate | pana la 0,2 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 9.| Leguminoase pentru boabe | pana la 1,5 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 10.| Pomi pe rod | pana la 1,5 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 11.| Vie pe rod | pana la 1 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 12.| Arbusti fructiferi | pana la 1 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| 13.| Flori si plante ornamentale | pana la 0,3 ha |

|____|_____________________________|__________________________|

| | | |

|____|_____________________________|__________________________|

| | Animale | Nr. capete/ |

| | | Nr. de familii de albine |

|____|_____________________________|__________________________|

| 1.| Vaci | pana la 2 |

|____|_____________________________|__________________________|

| 2.| Bivolite | pana la 2 |

|____|_____________________________|__________________________|

| 3.| Oi | pana la 50 |

|____|_____________________________|__________________________|

| 4.| Capre | pana la 25 |

|____|_____________________________|__________________________|

| 5.| Porci pentru ingrasat | pana la 6 |

|____|_____________________________|__________________________|

| 6.| Albine | pana la 75 de familii |

|____|_____________________________|__________________________|

| 7.| Pasari de curte | pana la 100 |

|____|_____________________________|__________________________|

(4) Nu genereaza venit impozabil cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la alin. (2) de catre persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica,

ART. 106

Stabilirea venitului net anual din activitati agricole pe baza de norme de venit

(1) Venitul net anual dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit.

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale si animalele prevazute la art. 105 alin. (2).

(3) Normele de venit se propun de catre entitatile publice mandatate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotarare a Guvernului, se aproba si se publica de catre directiile generale regionale ale finantelor publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

(4) in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, venitul anual se stabileste prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.

(5) in anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau intr-o forma de asociere, in cazul in care s-au inregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca inghet, grindina, polei, ploaie abundenta, seceta si inundatii, precum si a epizootiilor ce afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale/animalele detinute, norma de venit se reduce proportional cu pierderea respectiva.

(6) Constatarea pagubelor prevazute la alin. (5) si evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit, de o comisie numita prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti, la propunerea directorului executiv al directiei agricole judetene/municipiului Bucuresti, comisie formata pe plan local dintr-un reprezentant al primariei, un specialist de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, un delegat din partea Administratiei Nationale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si un reprezentant al directiei generale regionale a finantelor publice teritoriale din cadrul A.N.A.F.

(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5) si (6) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.*), cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

(8) Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

ART. 106^1

Stabilirea venitului net anual din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

(1) in cazul veniturilor din silvicultura si piscicultura venitul net anual se determina potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activitati independente, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Pentru veniturile din silvicultura calificate drept venituri din alte surse se aplica prevederile cap. X.

(2) Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevazute la art. 103 alin. (1) in alta modalitate decat in stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun regulilor de determinare a venitului net proprii categoriei respective.

(3) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) pentru care nu exista obligatia stabilirii normelor de venit se supun regulilor de determinare a venitului net potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activitati independente, venitul net anual fiind determinat potrivit prevederilor art.671, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de determinare a venitului net proprii veniturilor din activitati independente .

ART. 107

Obligatii declarative ale persoanelor fizice care obtin venituril din activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norme de venit

(1) Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 103 alin. (1) pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs. in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice in cadrul aceluiasi termen. Anexa declaratiei depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul calculat la nivelul asocierii.

(2) Contribuabilii/Asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit si detin detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati/judete diferite vor opta pentru stabilirea localitatii/judetului sau localitatilor/judetelor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale de la art.105 alin. (1). Optiunea se exercita prin completarea corespunzatoare a Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit.

(3) Declaratia prevazuta la alin. (1) nu se depune pentru veniturile prevazute la art. 105.

Art.107^1

Impozitarea venitului net anual din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

(1)Venitul net anual din activitati agricole, silvicultura si piscicultura se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual global impozabil.

CAPITOLUL VIII

Venituri din premii si din jocuri de noroc

ART. 108

Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, sumele primite ca urmare a participarii la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2015, precum si din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele incasate, bunurile si serviciile primite, ca urmare a participarii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma in care se acorda, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

ART. 110

Determinarea venitului brut anual din venituri din premii si din jocuri de noroc

(1) Venitul net anual din premii reprezinta suma veniturilor brute din fiecare premiu realizat in cursul anului fiscal.

(2) Venitul brut anual din jocuri de noroc reprezinta suma veniturilor prevazute la art.108 alin.(3) pentru venitul din fiecare joc de noroc primite/incasate.

(3) Pentru veniturile din premii si din jocuri de noroc fiecare organizator/platitor de venituri are urmatoarele obligatii:

a) stabilirea venitului brut anual pentru premii si jocuri de noroc pentru fiecare beneficiar de venit;

b) transmiterea catre fiecare beneficiar de venit a informatiilor referitoare la fiecare venit brut, primit/incasat in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent, in forma scrisa;

c) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaratie informativa referitoare la fiecare venit brut, pentru fiecare beneficiar de venit.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (12) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

CAPITOLUL IX

Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

ART. 111

Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

(1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileste prin deducerea din valoarea tranzactiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

(1^1) Impozitul stabilit conform alin. (1) se datoreaza la instrainarea:

a) rezidentei personale a contribuabilului;

b) rezidentei secundare;

c) …………………………….

d) …………………………….

(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:

a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;

b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti;

c) in cazul actelor de desfiintare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare;

d) constatarea in conditiile art. 13 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d^1) in cazul imobilelor care fac obiectul lucrarilor de inregistrare sistematica

e) in cazul transferului dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal, in conditiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, pentru o singura operatiune de dare in plata.

(2^1) Dispozitiile alin. (2) lit. e) se aplica atat debitorului, cat si codebitorilor, coplatitorilor, garantilor personali sau ipotecari ai debitorului, in cazul in care prin operatiunea de dare in plata se transfera dreptul de proprietate imobiliara din patrimoniul personal al acestora.

(2^2) Persoanele fizice prevazute la alin. (2^1) beneficiaza de prevederile alin. (2) lit. e) o singura data, pentru prima operatiune de dare in plata, astfel cum rezulta din registrul prevazut la alin. (2^3), indiferent de calitatea pe care acestea o au intr-o alta operatiune de dare in plata efectuata in conditiile prevederilor Legii nr. 77/2016.

(2^3) Pentru identificarea primei operatiuni de dare in plata, in vederea aplicarii prevederilor alin. (2) lit. e), se infiinteaza la nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania Registrul national notarial de evidenta a actelor de dare in plata prevazute de Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, denumit in continuare RNNEADP, in care se inscriu actele autentificate de notarul public si hotararile judecatoresti de dare in plata emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016. RNNEADP este administrat de Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale (CNARNN – Infonot).

(2^4) in cazul in care darea in plata pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face prin notarul public, persoanele fizice prevazute la alin. (2^1) solicita acestuia un certificat eliberat de CNARNN care sa ateste faptul ca nu s-a mai inregistrat niciun alt act de dare in plata potrivit Legii nr. 77/2016, pana la data autentificarii actului de dare in plata de catre acesta.

(2^5) Aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) de catre notarul public se efectueaza in baza certificatului eliberat potrivit alin. (2^4).

(2^6) Notarii publici care autentifica acte de dare in plata potrivit Legii nr. 77/2016 au obligatia sa le transmita la RNNEADP in aceeasi zi, in vederea inregistrarii lor, cu evidentierea distincta a persoanelor fizice care au calitatea de parte in actul de dare in plata.

(2^7) in cazul in care darea in plata pentru care persoanele fizice, prevazute la alin. (2^1), solicita aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face pe cale judecatoreasca, acestea au obligatia transmiterii unui exemplar al hotararii judecatoresti definitive la CNARNN, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, in vederea inregistrarii acesteia in RNNEADP.

(2^8) in situatia prevazuta la alin. (2^7), pentru a beneficia de prevederile alin. (2) lit. e), persoanele fizice prevazute la alin. (2^1) au obligatia depunerii unei cereri la organul fiscal competent, in termen de 90 de zile de la data comunicarii hotararii judecatoresti, sub sanctiunea decaderii, la care sa anexeze certificatul eliberat de CNARNN, din care sa rezulte faptul ca hotararea judecatoreasca definitiva s-a inregistrat in RNNEADP si nu s-a mai inregistrat niciun alt act de dare in plata potrivit Legii nr. 77/2016, pana la data inregistrarii hotararii judecatoresti. Certificatul se obtine de la CNARNN – Infonot de persoana fizica, direct sau prin intermediul unui notar public.

(2^9) Cererea prevazuta la alin. (2^8) va cuprinde cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, calitatea de parte in cadrul unei hotarari judecatoresti obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, numarul si data hotararii judecatoresti definitive, adresa la care este situat bunul imobil instrainat care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare in plata.

(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. in cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

(4) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. in cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici, notarul public notifica organelor fiscale respectiva tranzactie.

(5) Camerele notarilor publici actualizeaza cel putin o data pe an studiile de piata care trebuie sa contina informatii privind valorile minime consemnate pe piata imobiliara specifica in anul precedent si le comunica directiilor generale regionale ale finantelor publice din cadrul A.N.A.F.

(6) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si incasat se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost incasat. in cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se realizeaza prin hotarare judecatoreasca ori prin alta procedura, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii comunica organului fiscal competent hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararii judecatoresti definitive si executorii.

Pentru alte proceduri decat cea notariala sau judecatoreasca contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calcularii impozitului.

in cazul transferului prin executare silita impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul caruia a fost transferata proprietatea imobiliara se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

(7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se face venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii.

(8) Procedura de calculare, incasare si plata a impozitului perceput in conditiile alin. (1) si (3), precum si obligatiile declarative se stabilesc prin norme metodologice emise prin ordin**) comun al ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

ART. 112

Rectificarea impozitului

in cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala de catre notarul public, se constata erori ori omisiuni in calcularea si incasarea impozitului prevazut la art. 111 alin. (1) si (3), notarul public va comunica organului fiscal competent aceasta situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnati la art. 111 alin. (1) si (3), in vederea incasarii impozitului. Raspunderea notarului public pentru neincasarea sau calcularea eronata a impozitului prevazut la art. 111 alin. (1) si (3) este angajata numai in cazul in care se dovedeste ca neincasarea integrala sau partiala este imputabila notarului public care, cu intentie, nu si-a indeplinit aceasta obligatie.

ART. 113*

Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare

Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:

a) partile contractante;

b) valoarea inscrisa in documentul de transfer;

c) impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

d) taxele notariale aferente transferului.

CAPITOLUL X

Venituri din alte surse

ART. 114

Definirea veniturilor din alte surse

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri care nu se incadreaza in categoriile prevazute la art. 61 lit. a) – h), altele decat veniturile neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu.

(2) Contribuabilii care obtin venituri din alte surse nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

ART. 116

Determinarea veniturilor din alte surse

(1) in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din alte surse, venitul anual din alte surse reprezinta suma veniturilor brute obtinute de la platitorii de venituri.

(1^1) Prevederile alin (1) nu se aplica in cazul veniturilor obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanta respectiva, inclusiv in cazul drepturilor de creante salariale obtinute in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, din patrimoniul personal, altele decat cele care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 61 lit. a) – h) si art. 62.

(2) in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din alte surse prevazute la alin. (2), venitul net anual se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile aferente tuturor operatiunilor efectuate in cursul anului fiscal.

(3) in cazul veniturilor prevazute la alin. (2), veniturile reprezinta sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura, iar cheltuielile reprezinta platile efectuate, in cursul unui an fiscal, din toate operatiunile respective, evidentiate in baza documentelor justificative.

La stabilirea veniturilor realizate/cheltuielilor efectuate ca urmare a cesiunii de creanta aferente unui imprumut sau in cazul realizarii venitului din creanta respectiva, incasarile si platile de principal efectuate in cursul anului fiscal nu vor fi luate in calcul.

(7) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

ART. 117

Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata

Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate.

Art. 117^1.

Obligatiile platitorilor de venituri din alte surse

(1) Pentru veniturile din alte surse fiecare platitor de venituri are urmatoarele obligatii:

a) stabilirea venitului net anual din alte surse pentru fiecare beneficiar de venit ;

b) transmiterea catre fiecare beneficiar de venit a informatiilor referitoare la fiecare venit brut/net, primit in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent, in forma scrisa;

c) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaratie informativa referitoare la fiecare venit brut/net , pentru fiecare beneficiar de venit.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Art. 117^2.

Impozitarea venitului anual din alte surse

(1)Venitului anual din alte surse se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual global impozabil.

CAPITOLUL XI

Venitul net anual global impozabil pe gospodarie

ART. 118

Stabilirea venitului net anual global impozabil pe gospodarie

(1) Venitul anual global (Vga) se determina la nivelul fiecarei gospodarii si reprezinta suma veniturilor/castigurilor nete/brute, dupa caz, obtinute de catre fiecare membru al gospodariei din Romania, cu exceptia veniturilor neimpozabile si a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite prevazute la art. 60.

(2) La stabilirea venitului anual global impozabil pe gospodarie prevazut la alin. (1) nu se iau in calcul urmatoarele venituri:

a) veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, in conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea, de catre mostenitorii titlurilor de conversie sau actiunilor dobandite inainte de prima tranzactionare;

c) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii acestora;

d) acordarea si valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept masuri compensatorii, de catre titularii drepturilor de proprietate, fosti proprietari sau mostenitorii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

g) veniturilor a caror sursa nu a fost identificata.

(3) Determinarea plafonului neimpozabil aferent (Pn) gospodariei se efectueaza pe baza punctajului acordat in functie de numarul membrilor gospodariei. Numarul membrilor luat in calcul la stabilirea punctajului aferent gospodariei este numarul membrilor declarat la data implementarii gospodariei prevazuta la art. 57^2 alin. (1).

(4) Persoana fizica ce a locuit efectiv, in cursul anului, la mai multe numere cadastrale se declara ca membru intr-o singura gospodarie potrivit procedurii prevazute la art. 57^2 alin. (2).

(5) Punctajul (P) alocat gospodariei este egal cu numarul membrilor gospodariei plus un punct.

P = numar de puncte +1

(6) Stabilirea plafonului neimpozabil aferent gospodariei se calculeaza ca produs intre punctajul acordat gospodariei, 1.000 de lei si 12 luni.

Pn = P x 1.000 lei x 12 luni

(7) in cazul membrilor care au decedat sau care s-au nascut in cursul anului pentru care se depune declaratia, plafonul neimpozabil aferent gospodariei se stabileste pentru fiecare dintre acestia in parte, ca produs intre un punct, numarul lunilor in care persoana a facut parte din gospodarie, inclusiv luna in care a intervenit decesul sau nasterea, si valoarea de 1.000 lei.

(8) in situatia prevazuta la alin. (7) plafonul neimpozabil alocat gospodariei se stabileste ca suma intre plafonul neimpozabil calculat pentru membri care au facut parte din gospodarie timp de 12 luni si cel calculat pentru membri mentionati la alin. (7).

(9) in cazul membrilor gospodariei care au realizat venituri scutite din cele prevazute la art. 60, doar o fractiune/fractiuni din anul pentru care se depune declaratia, plafonul neimpozabil aferent gospodariei, numarul de luni luate in calcul la stabilirea plafonului neimpozabil se reduce corespunzator cu numarul lunilor in care au fost realizate aceste venituri. Plafonul neimpozabil se calculeaza ca produs intre numarul de luni si valoarea de 1.000 lei.

(10) Venitul global ajustat se stabileste ca diferenta intre venitul anual global si plafonul neimpozabil.

Vgaj = Vag – Pn

(11) in situatia in care venitul anual global ajustat este negativ (Vgaj<0) gospodariilor unde se afla copii minori, se acorda un srijin financiar in suma de 1600 lei/an pentru fiecare copil. Copii care urmeaza cursurile obligatorii ale invatamantului preuniversitar beneficiaza de aceasta suma doar cu conditia ca absentele nemotivate sa nu depaseasca 10% din totalul orelor de curs, in cazul in care urmeaza.

(12) Daca venitul anual global ajustat este pozitiv, venitul net anual global impozabil (Vnai) se determina prin acordarea din venitul anual global ajustat pe gospodarie a urmatoarelor deduceri:

a) contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate datorate si platite de catre persoanele fizice in baza art. 148 si 170 din Codul fiscal;

b) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodarie

c) fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;

d) prime de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament;

e) asigurarile obligatorii pentru casa si masina (RCA).

f) programe educationale si recreere pentru copiii aflati in intretinere: gradinite particulare, programe tip before/after school, taxe scolare, tabere sau excursii scolare, cursuri: limbi straine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditatii;

g) alimentarea contului pentru educatie permanenta, infiintat in baza Legea nr. 1/2011 Legea educatiei nationale;

h) activitati educationale pentru tineri/adulti (ex. taxe scolare, etc)

i) activitati sportive pentru adulti (ex. abonamente sala fitness, gimnastica, dans, alte activitati sportive);

j) achizitii de carti si produse de papetarie;

k) activitati culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);

l) servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice;

m) medicamente pentru boli cronice si grave;

n) intretinere si reparatii gospodarie;

m) sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(13) Deducerile (D) se acorda anual, in limita plafonului neimpozabil aferent unei luni determinat la alin. (5). in cazul in care plafonul neimpozabil lunar variaza, se alege plafonul neimpozabil lunar care are valoarea cea mai mare. Cheltuielile deductibile care se pot deduce, sunt cele efectuate de catre oricare dintre membrii gospodariei, pentru acestia sau pentru alti membrii ai gospodariei, justificate cu documente.

(14) Daca venitul net anual global impozabil este negativ, in conditiile prevazute la alin. (11) se aloca fiecarui copil din gospodarie suma de 1.200 lei/an.

(14) Impozitul pe venitul anual global (IVG) pe gospodarie se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual global impozabil (Vnai).

IVG = Vnai x 10%

(15) in situatia in care venitul net anual global are o valoare pozitiva, dar se afla sub valoarea plafonului neimpozabil, din impozitul pe venitul anual global se deduce suma de 1.200 lei reprezentand sprijinul financiar acordat pentru fiecare copil in conditiile prevazute la alin. (11).

(16) in cazul sumelor de primit sub forma sprijinului financiar acordat familiilor cu copii, se aplica prevederile Codului de procedura fiscala referitoare la compensarea cu sume datorate potrivit legii, bugetului de stat, bugetelor locale sau bugetelor de asigurari sociale, dupa caz, de catre membrii gospodariei.

(17) Impozitul pe venitul anual global de plata se achita in termen de 90 de zile de la data depunerii declaratiei de venit global.

Art.119

Cotele de impozitare

(1) Impozitul anual global datorat pe gospodarie se stabileste prin aplicarea urmatoarelor cote de impunere asupra venitului anual global ajustat pe gospodarie, respectiv asupra venitul net anual global impozabil:

a) 0% pentru un venit global ajustat negativ;

b)10% pentru un venitul net anual global impozabil pozitiv.

ART. 120 – se abroga

Art.121- se abroga

ART. 122*)

Declaratia de venit global ( Declaratia de impunere)

(1) Pentru fiecare gospodarie din Romania, consultantul fiscal va completa declaratia de venit global in numele membrilor gospodariei, pe baza documentelor justificative furnizate de reprezentantul gospodariei, care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor gospodariei fata de autoritatile publice pana la data de 25 mai a anului fiscal urmator celui in care s-au realizat veniturile.

(2) Forma si continutul Declaratiei de venit global va fi stabilita prin ordin al presedintelui ANAF.

ART. 123*)

Plata impozitului anual datorat

(1) Impozitul anual datorat se comunica de catre consultantul fiscal persoanei fizice desemnate din cadrul gospodariei pana la data de 25 mai a anului fiscal urmator celui in care s-au realizat veniturile.

(2) Plata impozitului datorat se efectueaza in doua transe, astfel:

– ½ din suma datorata la data depunerii declaratiei de venit global

– ½ din suma datorata in termen de 60 de zile de la data depunerii declaratiei de venit global.

CAPITOLUL XII

Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica

ART. 124

Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun

Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau in mod egal, in situatia in care acestea nu se cunosc.

ART. 125*)

Reguli privind asocierile fara personalitate juridica

(1) Prevederile prezentului articol nu se aplica:

a) fondurilor de pensii administrate privat si fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislatiei specifice in materie;

b) fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica;

c) asocierilor fara personalitate juridica, in cazul in care membrii asociati realizeaza venituri stabilite potrivit art. 69.

in cazul asocierilor cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II sau III, sunt aplicabile prevederile alin. (7) – (9).

(2) in cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:

a) partile contractante;

b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;

c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi;

d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia;

e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;

f) conditiile de incetare a asocierii. Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie. Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor, in cazul in care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.

(3) in cazul in care intre membrii asociati exista legaturi de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv, partile sunt obligate sa faca dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobandit capacitate de exercitiu restransa.

(4) Asocierile, cu exceptia celor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de A.N.A.F., care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati.

(5) Venitul/Pierderea anual/anuala realizat(a) in cadrul asocierii se distribuie asociatilor proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere.

(6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (8) – (10), va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat.

(7) Obligatia inregistrarii veniturilor si cheltuielilor aferente activitatilor desfasurate in cadrul asocierilor cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II sau III, revine persoanei juridice.

(8) in cazul asocierilor dintre o persoana juridica contribuabil potrivit titlului II – Impozitul pe profit – si o persoana fizica sau orice alta entitate – asociere fara personalitate juridica (indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfasurata de persoana fizica) se distribuie un/o venit net/pierdere neta asociatului persoana fizica proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere stabilit pe baza regulilor prevazute la titlul II. Impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se plateste de catre persoana juridica potrivit regulilor prevazute la titlul II si reprezinta impozit final. Pierderile nu se compenseaza si nu se reporteaza potrivit prevederilor titlului IV. Contribuabilul persoana fizica nu are obligatii fiscale potrivit titlului IV.

(9) in cazul asocierilor dintre o persoana juridica contribuabil potrivit titlului III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor – si o persoana fizica sau o entitate – asociere fara personalitate juridica (indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfasurata de persoana fizica), pentru impunerea veniturilor distribuite asociatului persoana fizica proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere, se aplica regulile prevazute la titlul III. Impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se plateste de catre persoana juridica potrivit regulilor prevazute la titlul III si reprezinta impozit final. Pierderile nu se compenseaza si nu se reporteaza potrivit prevederilor titlului IV. Contribuabilul persoana fizica nu are obligatii fiscale potrivit titlului IV.DISCUtII

(10) in cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre contribuabili care desfasoara activitate individual sau contribuabili care desfasoara activitate individual si o asociere fara personalitate juridica si pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfasurata se efectueaza pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate in cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, in vederea impunerii, contribuabililor care datoreaza impozit potrivit prezentului titlu, fiind aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

CAPITOLUL XIII

Aspecte fiscale internationale

ART. 126

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente

(1) Persoanele fizice nerezidente, care desfasoara o activitate independenta, prin intermediul unui sediu permanent in Romania, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din activitatea independenta, ce este atribuibil sediului permanent.

(2) Venitul net dintr-o activitate independenta care este atribuibil unui sediu permanent se determina conform art. 68, in urmatoarele conditii:

a) in veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent;

b) in cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizarii acestor venituri.

ART. 127

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente

Persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu.

ART. 128

Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

(1) Persoana fizica rezidenta intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul din statele Spatiului Economic European beneficiaza de aceleasi deduceri ca si persoanele fizice rezidente, la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obtinute din Romania. Baza de calcul se determina dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit titlului IV.

(2) Deducerile prevazute la alin. (1) se acorda in limita stabilita prin legislatia romana in vigoare pentru persoana fizica rezidenta, daca persoana fizica rezidenta intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele Spatiului Economic European prezinta documente justificative si daca acestea nu sunt deduse in statul de rezidenta al persoanei fizice.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica persoanelor fizice rezidente intr-unul dintre statele membre ale Spatiului Economic European cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

ART. 129

Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

(1) Persoanele fizice nerezidente, care obtin alte venituri decat cele prevazute la art. 126, 127 si la titlul VI, datoreaza impozit potrivit reglementarilor prezentului titlu.

(2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevazute la alin. (1), se determina pe fiecare sursa, potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit, impozitul fiind final.

(3) Cu exceptia platii impozitului pe venit prin retinere la sursa, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeaza venituri din Romania, potrivit prezentului titlu, au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit.

ART. 130*)

Venituri obtinute din strainatate

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 59 alin. (2) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate.

(2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

(3) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile in conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania.

(4) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare, potrivit declaratiei specifice, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.

(5) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(6) Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare.

ART. 131

Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii

(1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si pentru aceeasi perioada impozabila, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in statul strain cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda creditului, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, in limitele prevazute in prezentul articol.

(2) Contribuabilii persoane fizice rezidente care realizeaza un venit si care, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, pot fi impuse in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit in Romania. Acest venit se declara in Romania, dar este scutit de impozit daca se anexeaza documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate.

(3) Creditul fiscal/Scutirea se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care s-a platit impozitul;

b) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit de persoana fizica. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain respectiv;

c) venitul pentru care se acorda credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 61.

(4) Creditul fiscal se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, aferenta venitului impozabil din strainatate. in situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare tara si pe fiecare natura de venit.

(5) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru veniturile din economii, definite la art. 242, obtinute de persoanele fizice rezidente din acele state membre care au perioada de tranzitie specificata la art. 246, se aplica metoda de eliminare a dublei impuneri, prevazuta la art. 251 alin. (2).

(6) in vederea calculului creditului fiscal, sumele in valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului. Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice rezidente, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:

a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa;

b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.

CAPITOLUL XV

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 133

Dispozitii tranzitorii